Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om de relatie tussen de cliënt en de zorgaanbieder duidelijk te maken. Vertrouwen is belangrijk, maar in zeldzame gevallen moeten we terugvallen op de regels en afspraken die hieronder worden vermeld. We hanteren duidelijke taal met als doel gezamenlijke oplossingen te vinden. Als Facetec Cosmetische Kliniek streven we er altijd naar om geschillen vroegtijdig en in overeenstemming met u op te lossen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of iets verduidelijkt wilt hebben, ons team staat altijd voor u klaar. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen u als cliënt en Facetec Cosmetische Kliniek als zorgaanbieder. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Definities en termen gebruikt in dit document

1.1 Zorgaanbieder: Een besloten vennootschap opgericht volgens Nederlands recht, met als doel het aanbieden van diverse diensten, waaronder cosmetische behandelingen, en het verlenen van zorg voor en na deze behandelingen, zoals beschreven in de behandelingsovereenkomst. De zorgaanbieder opereert onder de handelsnaam "Hairtec haarkliniek B.V." en is gevestigd op Olof Palmestraat 20, 2616 LS te Delft. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 86158406.

1.2 Opdrachtgever: Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Cliënt: De opdrachtgever die een behandelingsovereenkomst aangaat met de dienstverlener.

1.4 Dienstverlener: Een rechtspersoon die diensten aanbiedt aan de cliënt, ook bekend als Facetec Cosmetische Kliniek.

1.5 Aanbod: Elk schriftelijk voorstel aan de cliënt om behandelingen uit te voeren door Facetec Cosmetische Kliniek.

1.6 Behandelingen: De behandelingen die worden aangeboden door Facetec Cosmetische Kliniek omvatten filler- en botoxbehandelingen, evenals behandelingen voor huidverbetering.

1.7 Opdracht: De uitvoering van de behandelingsovereenkomst door Facetec Cosmetische Kliniek met betrekking tot de door de klant aangevraagde behandeling(en).

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst voor de behandeling die de cliënt heeft gegeven aan Facetec Cosmetische Kliniek.

1.9 Website: De website die wordt gebruikt door Facetec Cosmetische Kliniek is https://www.facetec.nl.

Artikel 2 - Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en producten die worden aangeboden door Facetec Cosmetische Kliniek. Ze zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij derden betrokken moeten worden.

2.2 Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, zal de cliënt deze algemene voorwaarden ontvangen. Als het niet mogelijk is om deze voorwaarden rechtstreeks te verstrekken, zal Facetec Cosmetische Kliniek aangeven hoe de cliënt de voorwaarden kan inzien. De voorwaarden worden ook meegestuurd in de bevestigingsemail van de eerste afspraak, zodat de cliënt ze gemakkelijk kan opslaan.

2.3 Over het algemeen is het niet mogelijk om af te wijken van deze algemene voorwaarden. In uitzonderlijke situaties kan er echter schriftelijk en expliciet met Facetec Cosmetische Kliniek worden afgesproken om van de voorwaarden af te wijken.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van de cliënt.

2.5 Als een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen geldig. De nietige/vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door een bepaling met dezelfde strekking als de oorspronkelijke bepaling.

2.6 In geval van onduidelijkheid over de inhoud, interpretatie of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, moet er gehandeld worden in lijn met de bedoeling van deze voorwaarden.

2.7 De toepassing van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Alle aanbiedingen die door Facetec Cosmetische Kliniek worden gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is aangegeven. Als het aanbod beperkt is of onder specifieke voorwaarden geldt, wordt dit duidelijk vermeld. Een offerte wordt pas van kracht wanneer deze schriftelijk is vastgelegd.

3.2 De offertes die door Facetec Cosmetische Kliniek worden gemaakt, zijn vrijblijvend. Facetec Cosmetische Kliniek is alleen gebonden aan de offerte als deze binnen dertig dagen schriftelijk wordt bevestigd door de cliënt. Desondanks behoudt Facetec Cosmetische Kliniek het recht om een overeenkomst met een potentiële cliënt om gegronde redenen te weigeren.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het aangeboden product en de bijbehorende prijzen. De beschrijving is gedetailleerd genoeg zodat de cliënt een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Voor de hand liggende vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor Facetec Cosmetische Kliniek. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod dienen slechts als indicatie en kunnen geen grond vormen voor schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).

3.4 Levertijden vermeld in offertes van Facetec Cosmetische Kliniek zijn indicatief en overschrijding ervan geeft de koper niet automatisch het recht op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.5 Een prijsopgave voor verschillende onderdelen verplicht Facetec Cosmetische Kliniek niet om een deel van de in het aanbod of de offerte opgenomen zaken te leveren tegen een proportioneel deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt, volgens het principe van "op is op".

3.7 Facetec Cosmetische Kliniek behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een dergelijke weigering geeft de koper geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

3.8 Als meerdere opdrachtgevers en/of cliënten gezamenlijk een opdracht plaatsen waardoor een overeenkomst ontstaat, of als meerdere opdrachten worden samengevoegd tot één overeenkomst, dan zijn alle individuele cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit die overeenkomst.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt Facetec Cosmetische Kliniek opdracht geeft om een of meerdere cosmetische behandelingen uit te voeren.

4.2 De cliënt kan alleen een behandelovereenkomst aangaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

4.2.1 De cliënt is minimaal 18 jaar oud en heeft een geldig legitimatiebewijs overlegd.
4.2.2 Voorafgaand aan de behandelovereenkomst is de cliënt duidelijk en uitgebreid geïnformeerd over de behandeling, mogelijke risico's en gevolgen, verwachte resultaten, nazorg, kosten en betalingswijze, en heeft de cliënt voldoende tijd gekregen om een weloverwogen beslissing te nemen.
4.2.3 De cliënt volgt eventuele begeleiding, instructies en bereikbaarheidsinstructies zoals door Facetec Cosmetische Kliniek gegeven.
4.2.4 De cliënt is op de hoogte van de contactpersoon bij Facetec Cosmetische Kliniek in geval van complicaties en neemt direct contact op zoals besproken tijdens de instructies.
4.2.5 De cliënt heeft het behandelingsformulier (anamneseformulier) volledig en naar waarheid ingevuld.
4.2.6 Alle vragen met betrekking tot de behandeling zijn gesteld en beantwoord.

4.3 Facetec Cosmetische Kliniek is niet gebonden aan een aanbod als de cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of begrijpen dat het aanbod een duidelijke vergissing of fout bevat. De cliënt kan geen rechten ontlenen aan deze vergissing of fout.

4.4 Een aanbod is alleen geldig als het schriftelijk door Facetec Cosmetische Kliniek aan de cliënt is gedaan.

4.5 Het herroepingsrecht is niet van toepassing als de diensten binnen de bedenktijd van 14 dagen ter beschikking worden gesteld en direct na aanschaf worden geleverd.

4.6 De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de behandelovereenkomst.

4.7 Tijdens het intakegesprek is de opdrachtgever verplicht om de contactgegevens van de contactpersoon op te geven, inclusief de bereikbaarheid van deze persoon.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Facetec Cosmetische Kliniek zal zich inspannen om de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid uit te voeren, zoals van een professionele dienstverlener mag worden verwacht. Alle diensten worden verricht op basis van inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een specifiek resultaat is overeengekomen en gedetailleerd is beschreven.

5.2 Facetec Cosmetische Kliniek is niet verplicht om de aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen indien hierdoor de aard of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen leiden tot extra werkzaamheden voor Facetec Cosmetische Kliniek, is de opdrachtgever verplicht om de extra kosten hiervoor te vergoeden.

5.3 Facetec Cosmetische Kliniek heeft het recht om derden naar eigen inzicht in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.

Artikel 6 – Wijzigen van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanpassingen en/of aanvullingen nodig zijn, is de opdrachtgever verplicht om de kosten voor deze extra werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Facetec Cosmetische Kliniek is niet verplicht om aan het verzoek te voldoen en kan verlangen dat er een aparte overeenkomst wordt gesloten. Indien er een vaste prijs is afgesproken voor de dienstverlening, zal Facetec Cosmetische Kliniek de opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten en financiële gevolgen van de extra werkzaamheden.

6.2 Indien voor specifieke werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en het uitvoeren van deze werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet in de vaste prijs zijn inbegrepen, of indien de prijs moet worden verhoogd vanwege onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever die relevant zijn voor de prijsbepaling (tenzij Facetec Cosmetische Kliniek de onjuistheid van de gegevens vooraf had moeten ontdekken), heeft Facetec Cosmetische Kliniek het recht om deze kosten in overleg met de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7 – Nakoming van de overeenkomst

7.1 Facetec Cosmetische Kliniek kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten als de opdrachtgever en/of cliënt het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, niet meewerkt of onvoldoende informatie verstrekt waardoor Facetec Cosmetische Kliniek niet kan starten met de behandelingen.

7.2 Als de aanvang, voortgang of uitvoering van de behandeling wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld de opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie verstrekt, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet op tijd is ontvangen door Facetec Cosmetische Kliniek, of door andere omstandigheden die voor rekening en risico van de opdrachtgever komen, heeft Facetec Cosmetische Kliniek recht op een redelijke verlenging van de behandeling. Facetec Cosmetische Kliniek is niet verplicht om enige schadevergoeding te betalen aan de opdrachtgever en/of cliënt als gevolg van de vertraging.

7.3 Zowel de opdrachtgever als Facetec Cosmetische Kliniek kan de overeenkomst schriftelijk en zonder verdere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk opzeggen als een van beide partijen surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet is verklaard, of als de betreffende onderneming wordt beëindigd door liquidatie of anders dan door fusie of reorganisatie van de onderneming. In een dergelijke situatie is Facetec Cosmetische Kliniek niet verplicht om reeds ontvangen gelden terug te betalen of schadevergoeding te betalen. Facetec Cosmetische Kliniek heeft ook het recht om onmiddellijk de nog niet betaalde zaken terug te nemen en kan aanvullende schadevergoeding eisen van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Annuleren afspraak of behandeling

8.1 Als een gemaakte afspraak wordt geannuleerd binnen 48 uur voor de geplande afspraak of als de cliënt zonder afzegging niet komt opdagen, worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij de opdrachtgever en/of cliënt.

8.2 Bij meningsverschillen of onduidelijkheden over de afspraakdatum geldt de datum zoals vastgelegd in de administratie van Facetec Cosmetische Kliniek.

8.3 Facetec Cosmetische Kliniek zal zich redelijkerwijs inspannen om de kosten van een annulering door de opdrachtgever en/of cliënt zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 De artsen van Facetec Cosmetische Kliniek maken bij de behandeling gebruik van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen die voldoen aan de vereisten en registraties.

9.2 Op verzoek van de opdrachtgever en/of cliënt zal Facetec Cosmetische Kliniek een second opinion respecteren en de resultaten van de second opinion bespreken indien gewenst.

9.3 De behandelend artsen van Facetec Cosmetische Kliniek handelen in overeenstemming met de zorgplicht van een deskundig zorgverlener, en voldoen aan de eisen en richtlijnen die gelden binnen hun beroepsgroep.

9.4 Facetec Cosmetische Kliniek houdt een dossier bij waarin relevante gegevens worden vastgelegd over de behandeling, zoals medicatiegebruik, uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en andere relevante informatie.

Artikel 10 – Verplichtingen Cliënt

10.1 De opdrachtgever en/of cliënt is verplicht om op verzoek van Facetec Cosmetische Kliniek mee te werken en benodigde informatie te verstrekken.

10.2 Indien er sprake is van ziekte, medicijngebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de behandeling, dient de cliënt dit voorafgaand aan de behandeling te bespreken met de betreffende arts.

10.3 De cliënt dient Facetec Cosmetische Kliniek zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien een geplande afspraak niet kan worden nagekomen.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

11.1 Alle prijzen zijn inclusief btw voor particulieren. Betaling van de behandeling dient bij voorkeur op locatie van Facetec Cosmetische Kliniek te geschieden via pinpas, na afloop van de behandeling.

11.2 Een vooraf verstrekte begroting geeft de opdrachtgever geen rechten of verwachtingen, tenzij hierover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.3 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting, is Facetec Cosmetische Kliniek gerechtigd om de prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen conform de voorwaarden van de overeenkomst, met een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

11.4 Indien overeengekomen, dient de opdrachtgever het voorschot te betalen voordat Facetec Cosmetische Kliniek aan de dienstverlening begint.

11.5 De betaling van deze kosten dient in één keer via pinpas te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In uitzonderlijke gevallen kan Facetec Cosmetische Kliniek hiervan afwijken, maar in dat geval dient het openstaande bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

Artikel 12 – Incassobeleid

12.1 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij in gebreke gesteld en ontvangt hij een schriftelijke herinnering met het verzoek om binnen de gestelde termijn te betalen. Indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gegeven, treedt het verzuim in zonder nadere ingebrekestelling.

12.2 Vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is, heeft Facetec Cosmetische Kliniek recht op de wettelijke (handels)rente (minimaal 5% per jaar) en vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten volgens de wettelijke staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Indien Facetec Cosmetische Kliniek hogere kosten heeft moeten maken die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze kosten ook voor rekening van Opdrachtgever. Eventuele gerechtelijke en executiekosten zijn eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Risico overgang

13.1 Facetec Cosmetische Kliniek behandelt de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website zorgvuldig en conform de privacy statement. Indien nodig zal Facetec Cosmetische Kliniek de betrokkenen hierover informeren. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen via facetec.kliniek@gmail.com.

13.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die via de diensten van Facetec Cosmetische Kliniek worden verwerkt. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Facetec Cosmetische Kliniek tegen eventuele (rechts)vorderingen die verband houden met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Indien Facetec Cosmetische Kliniek verplicht is om beveiliging van informatie te bieden op basis van de overeenkomst, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat redelijk is gezien de technische standaard, gevoeligheid van de gegevens en de kosten die daarmee gepaard gaan.

Artikel 14 – Opschorting

14.1 Facetec Cosmetische Kliniek heeft het recht om ontvangen gegevens, databestanden, programmatuur en andere zaken onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs als Facetec Cosmetische Kliniek anders verplicht zou zijn om deze vrij te geven.

14.2 Facetec Cosmetische Kliniek kan haar verplichtingen opschorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verbintenis uit de overeenkomst, waaronder te late betaling van facturen. De opschorting zal schriftelijk aan Opdrachtgever worden bevestigd. Facetec Cosmetische Kliniek is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Facetec Cosmetische Kliniek is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

15.2 Onder overmacht aan de zijde van Facetec Cosmetische Kliniek wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot:

15.2.1 overmacht van toeleveranciers van Facetec Cosmetische Kliniek,
15.2.2 het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Facetec Cosmetische Kliniek zijn voorgeschreven of aanbevolen,
15.2.3 gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden,
15.2.4 overheidsmaatregelen,
15.2.5 elektriciteitsstoring,
15.2.6 storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking),
15.2.7 natuurrampen,
15.2.8 oorlog en terroristische aanslagen,
15.2.9 algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Facetec Cosmetische Kliniek buiten haar invloedssfeer vallen (voorzien en onvoorzien) die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

15.3 Indien een overmachtssituatie langer duurt dan één maand, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

16.1 Als Facetec Cosmetische Kliniek aansprakelijk wordt gesteld als gevolg van de diensten of behandelingen die zij uitvoert, is de aansprakelijkheid beperkt tot de kosten die in rekening zijn gebracht voor de opdracht.

16.2 Facetec Cosmetische Kliniek is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsonderbrekingen en schade veroorzaakt door het gebruik van de geleverde diensten van Facetec Cosmetische Kliniek.

16.3 De hoogte van de schadevergoeding is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Facetec Cosmetische Kliniek per jaar per gebeurtenis uitkeert.

16.4 Facetec Cosmetische Kliniek is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met onvolledige of onjuiste informatie op de website of gelinkte websites.

16.5 Facetec Cosmetische Kliniek is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onregelmatigheden in de functionaliteit van de website, storingen of de tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website, ongeacht de reden.

16.6 Facetec Cosmetische Kliniek kan niet garanderen dat de inhoud van e-mails die namens hen worden verzonden juist en volledig wordt overgebracht, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

16.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Facetec Cosmetische Kliniek sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor schade die daaruit voortvloeit.

16.8 Alle claims van Opdrachtgever wegens tekortkomingen van Facetec Cosmetische Kliniek vervallen als deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Facetec Cosmetische Kliniek binnen zes maanden nadat Opdrachtgever op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte kon zijn van de feiten waarop de claims zijn gebaseerd.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

17.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Facetec Cosmetische Kliniek blijven uitsluitend bij Facetec Cosmetische Kliniek en worden niet overgedragen aan de Opdrachtgever.

17.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de documenten waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Facetec Cosmetische Kliniek rusten te openbaren, te kopiëren, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facetec Cosmetische Kliniek. Als de Opdrachtgever wijzigingen wil aanbrengen in de door Facetec Cosmetische Kliniek geleverde materialen, moet Facetec Cosmetische Kliniek hier expliciet mee instemmen.

17.3 De Opdrachtgever mag de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Facetec Cosmetische Kliniek rusten alleen gebruiken zoals overeengekomen in de overeenkomst.

17.4 Facetec Cosmetische Kliniek heeft het recht om beelden van Cliënten die een behandeling hebben ondergaan te gebruiken op haar website en/of sociale mediakanalen voor promotie- en publiciteitsdoeleinden, mits hiervoor (voorafgaande) expliciete toestemming van de Cliënt is verkregen.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

18.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en materialen die hij aan Facetec Cosmetische Kliniek verstrekt in het kader van een opdracht. Dit geldt ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden.

18.2 De Opdrachtgever vrijwaart Facetec Cosmetische Kliniek van aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven of tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

18.3 De Opdrachtgever vrijwaart Facetec Cosmetische Kliniek tegen aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de gegevens en informatie die door de Opdrachtgever zijn verstrekt en die gebruikt kunnen worden bij het uitvoeren van de opdracht of overeenkomst.

18.4 Als de Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Facetec Cosmetische Kliniek verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

19.1 Als de Opdrachtgever en/of Cliënt niet tevreden is over de dienstverlening, de totstandkoming en/of uitvoering van de behandelingsovereenkomst bij Facetec Cosmetische Kliniek, is de Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht, te melden. Klachten kunnen worden gemeld via facetec.kliniek@gmail.com met als onderwerp "klacht".

19.2 De klacht moet door de Opdrachtgever voldoende onderbouwd en toegelicht zijn, zodat Facetec Cosmetische Kliniek de klacht in behandeling kan nemen.

19.3 Facetec Cosmetische Kliniek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een inhoudelijke reactie geven op de klacht.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

20.1 Op de rechtsverhouding tussen Facetec Cosmetische Kliniek en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 Facetec Cosmetische Kliniek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website.